در صورتیکه قصد خرید ملک بصورت اقساطی را دارید به موارد ذیل توجه داشته باشید :
در این روش، خریدار ملک ، قرارداد خرید خانه را با شرکت سازنده منعقد میسازد و طرف حساب خریدار ، شرکت سازنده خواهد بود.
این نوع خرید اکثرا شامل پیش خرید از پروژه های در حال ساخت شرکت های مذکور می باشد.
ولی میتواند خانه های تمام شده همان شرکت سازنده را نیز در بر گیرد.
در این روش خریدار طبق قرارداد خانه خود را در زمان مشخص شده در قرارداد تحویل گرفته ، ولی تحویل سند به زمان اتمام اقساط خرید و تسویه حساب نهائی موکول میگردد.
مزیت این نوع خرید در تحویل ملک بدون پرداخت کل مبلغ در روز اول قرارداد می باشد و در این نوع تقسیط نیازی به ارائه مدارک حقوقی و اخذ مجوزهای رسمی و ارزیابی کارشناسی ملک در ابتدا نیست .
ایراد این روش خرید ملک ، عدم دریافت سند ملکی تا اتمام دوره تقسیط می باشد که ممکن است تا مدتی بطول انجامد . اما شایان ذکر است کارشناسان حقوقی این شرکت ، قرارداد خرید اقساطی ملک را بگونه ای تنظیم و تحریر می نمایند که با اخذ تضمین های متقابل و همچنین پرداخت مبالغ معامله در ازای پیشرفت پروژه و در صورت تایید مهندس ناظر امین طرفین ، صورت می پذیرد .
با توجه به تجارب این شرکت در بخش خرید ملک در ترکیه و تاخیر زمانی در دریافت سند ، صرفا خرید آپارتمان از پروژه های مورد تایید توصیه می شود.